Courses.bg

Обратно към обявите

Финансово моделиране и прогнозиране с Excel (online)

(Финанси, счетоводство и застраховане, Финанси) 85 EUR
  • Ниво: Средно напреднали
  • Онлайн обучение
  • Начална дата: 10/Октомври/2017 до 23/Октомври/2017
  • Крайна дата за записване: 10/Октомври/2017
Информация

Финансовото моделиране и прогнозиране е агрегиран израз на най-мощните съвременни концепции и инструменти, достъпни на висшия управленски персонал, експерти и анализатори, които в ежедневната си работа са изправени пред необходимостта от вземане на решения в реална бизнес среда. Бързо нарастващата изчислителна мощ на компютрите донесе още едно ключово предимство - считаните за сравнително сложни финансови модели са вече достъпни за бизнеса, в многообразието на всичките му разновидности. Анализът на данни, прогнозирането и моделирането са сред най-важните задачи на успешния и информационно ефективния мениджмънт.

Основната цел на настоящия курс е да предложи на практикуващите бизнес и финансови анализи набор от най-мощните достъпни инструменти, необходими за моделиране на реални бизнес проблеми и изследвания с финансови и бизнес данни, с помощта на MS Excel. Разработените казуси имат емпирична и теоретична компонента. Основните практични примери са извлечени от финансите, икономикса и бизнеса.

Каква е ползата от това обучение?
Курсът по Финансово моделиране е насочен към подпомагане усилията на финансови анализатори и други практикуващи професията експерти да обогатят своите умения за прилагане на широко-достъпните функционалности на MS Excel при моделиране на реални бизнес ситуации на база концепциите и техниките на финансовия анализ и оптимизация. Очакваният краен резултат е подобряване на знанията и аналитичните и приложни умения на участниците в обучението за по-ефективен фирмен мениджмънт посредством различни възможности за отговор на многообразните реални бизнес-предизвикателства.

След усвояване на материала участниците ще могат да третират успешно следните въпроси:

• Разработване на финансови модели за оценяване стойностите на пазарни индикатори и бизнес-променливи в краткосрочен и средносрочен план.
• Използване на функционалностите на MS Excel по отношение на методите за оценяване /прогнозиране/ на необходимо бъдещо капиталово финансиране и вземане на стратегически решения.
• Идентификация на разликите между риск и неопределеност, тяхното количествено измерение, моделиране и анализ.
• Прилагане на метода на Монте Карло при моделиране и анализ на бизнес ситуации при голяма степен на неопределеност и ограничен набор от данни.
• Избор на приложим метод за оптимизация и/или на подходящ модел за решаване на реален бизнес-проблем.
• Отработване на най-доброто приложение на избрания модел и оценяване на неговите полезност и ограничения.
• Формализация. Трансформиране на параметрите на анализирания проблем на "езика" на съответното приложение и в съответствие с икономическата интерпретация на избрания модел.
• Ползване на функциите на MS Excel (в т.ч. на приставките Solver, SimTools и Goal Seek) за симулиране, решаване, интерпретиране и окончателно оптимизиране на третирания проблем.
• Интерпретация и валидизиране на резултатите от прилагания оптимизационен модел.
• Използване на стандартен анализ на чувствителността и сценарии за квантифициране на ефекта от промените в съответните входни променливи върху оптималното решение, получено с помощта на оптимизационния модел.

Този курс се провежда като дистанционно, онлайн обучение по Интернет.

Предимствата на онлайн обучението са забележителни:
Учите на спокойствие, където и когато поискате
Учите с подходящата за вас скорост
Включвате се в дискусията, когато ви е удобно
Проверявате знанията си чрез онлайн тест
Не пътувате, не се отделяте от работното си място
Научавате повече с по-малък разход на време и пари

В края на курса участниците решават казус. Успешно решилите казуса получават сертификат.

За повече информация посетете страницата на курса на:
http://eflag.cc/courses/fmafwe/bg/outline.asp

Отстъпки от цената за физически лица.

За контакт
Компания
Е-ФЛАГ ЕООД
кв. Център, ул./бул. Македония № 1
София
Телефон
GSM 0886 695801

Tel 02 852 0785

  • (Моля препишете текста от картинката)
Страница на офертата: