Courses.bg

Обратно към обявите

Курс по СЧЕТОВОДСТВО

(Финанси, счетоводство и застраховане, Счетоводство) 285 ЛЕВА
  • Ниво: За начинаещи
  • Сертификат: Национално признат
  • Място на провеждане: кв. Център, ул./бул. Дондуков № 5, София
  • Начална дата: 21/Октомври/2017 до 19/Ноември/2017
  • Крайна дата за записване: 21/Октомври/2017
Информация

Учебен център ДЕТЕЛИНА предлага на фирми, които искат да повишат квалификацията на служителите си корпоративно обучение по финансово-счетоводна дейност на фирма.

Обучението се провежда в гр. София.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 седмици
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ: 50
ЦЕНА: 285 лв

Обучението е подходящо както за начинаещи така и за тези, които вече са се занимавали със счетоводна дейност.
Ще се запознаете с основните принципи при воденето на едностранно и двустранно счетоводство, прилагането на ДДС, както и най-новите изменения в данъчното законодателство.
Това е курс с подчертано практическа насоченост.
При завършване на обучението се издава сертификат.
Основни теми:
1.Законова уредба на счетоводството в РБ. Обща теория на счетоводната отчетност.
2. Двустранно счетоводно отчитане.
- Национален сметкоплан - структура и принципи за изграждането му.
- Отчитане на капиталите /собствен и чужд капитал/
- Отчитане на ДДС. Основни положения от ЗДДС. Счетоводни сметки и статии, свързани с отчитането на ДДС.
- Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи /ДМА/.
- Отчитане на краткотрайните материални активи /стоково-материалните запаси/.
- Отчитане на разчетите /със собствения персонал, с доставчици, клиенти, осигурителни организации, застрахователи, с бюджета (държавен и общински бюджети), с банкови институции , съдебни спорове и пр/.
- Отчитане на труда и работната заплата. Начисляване на осигурителни вноски. Изготвяне на разчетно-платежна ведомост за заплати.
- Отчитане на паричните средства /в лева и валута, акредитиви, чекове, дебитни и кредитни карти/.
- Отчитане на разходите /разходи за дейността и по икономически елементи, финансови разходи, извънредни разходи, разходи за бъдещи периоди/
- Отчитане на приходите /приходи от продажби, финансови приходи, извънредни приходи/
- Отчитане на финансовите резултати и начини за разпределение на печалбата. Изчисляване на корпоративен данък.
3. Едностранно счетоводно отчитане.
- Разглеждане на счетоводните регистрите при едностранното счетоводство - Книга за разходите, Книга за приходите, Материална книга и Инвентарна книга.
- Текущо осчетоводяване на стопанските операции.
- Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на Отчет за приходите и разходите на ЕТ.
- Облагане доходите на едноличен търговец. Облагане с патентен данък. Облагене на други стопански дейности - свободни професии, нетрудови правоотношения, земеделски и занаятчийски дейности, облагане на собственици и съдружници в търговски дружества, за които дейности се начисляват нормативно признати разходи. Разглеждане ЗДДФЛ.

ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/980 82 83, GSM: 089/66 56 171, бул. Дондуков 5, вх. В, 1 етаж.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, моля посетете нашия сайт http://www.detelina.biz

За контакт
Компания
Учебен център ДЕТЕЛИНА
кв. Център, ул./бул. Дондуков № 5
София
Телефон 02/980 82 83
0896656171
Skype detelina.biz

  • (Моля препишете текста от картинката)
Страница на офертата: